Restoran Pod Švarčom

Senjska 63, Karlovac

Telefon: 047/431-120

E-mail: arna@ka.htnet.hr